MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý II/2021

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp được đẩy mạnh trong quý 2 đưa tổng giá trị trái phiếu được huy động thành công trong 6 tháng đầu năm đạt gần 204 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Kỳ hạn bình quân các trái phiếu phát hành trong kỳ là 3,89 năm, trong khi lãi suất bình quân là 8,1%/năm.

Trái phiếu của nhóm ngân hàng chiếm 37% lượng phát hành, tiếp sau đó là nhóm bất động sản với 33%.