PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu PPC

Nguồn: PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành: Điện

Rủi ro: (1) Rủi ro biến động giá và thiếu hụt nguyên liệu đầu vào chính là than, (2) Rủi ro về vận hành như ảnh hưởng tới KQKD của PPC, (3) Đầu tư xây dựng nhà máy Phả Lại 3 có thể mang những rủi ro ảnh hưởng đến kết quả hoạt động