MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HDB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của HDB sẽ tăng 15%/24% trong 23/24, nhờ tăng trưởng tín dụng và NIM ổn định trước áp lực từ việc gia tăng trích lập dự phòng.

Rủi ro giảm giá: 1) Tăng trưởng tín dụng thấp hơn dự kiến, 2) NIM giảm nhanh hơn kỳ vọng. Động lực tăng giá: 1) Tăng trưởng tín dụng có thể đạt 29% trong 2023.