ACBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu REE với giá mục tiêu là 43.900 đồng/CP

Nguồn: ACBS- CTCK ACB

Ngành: Cơ Điện

Kết hợp phương pháp định giá từng phần bao gồm 1. Mảng M&E, REE Tech, văn phòng cho thuê và bất động sản bằng định giá theo phương pháp so sánh và 2.

Giá thị trường hoặc giá trị sổ sách của các khoản đầu tư trong danh mục tiện ích; sau đó đối chiếu với định giá bằng phướng pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu REE với giá mục tiêu là 43.900đồng/cp, tương đương mức lợi nhuận 40.2% vào cuối năm 2019.