VPS: P/E trượt của FCN tương đương trung vị ngành xây dựng

Nguồn : VPS: CTCP Chứng khoán VPS

Ngành : Xây dựng

Hiện giá cổ phiếu đã tăng 18,3% kể từ đầu năm và 76% kể từ khi lập đáy vào 31/3/2020. Trong trường hợp ban lãnh đạo đạt kế hoạch đề ra trong năm 2020, P/E 2020 sẽ là 6,1 lần, thấp hơn nhiều so với trung vị ngành xây lắp.