PHS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VNM

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Tiêu dùng

Theo đó, lợi nhuận sau thuế ước tính của VNM trong năm 2021 có thể đạt 10.488 tỷ đồng (giảm 7% so với năm ngoái). Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, chúng đưa ra mức giá hợp lý của VNM là 128.000 đồng/ cổ phiếu (tăng 37% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.

Rủi ro: (1) Biến động từ giá nguyên liệu đầu vào; (2) Sản phẩm nhập ngoại cạnh tranh trực tiếp với VNM; (3) Rủi ro sau M&A.