PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu VRE

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Bất động sản

Sự cộng hưởng từ hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup và kế hoạch mở rộng quỹ đất liên tục là động lực tăng trưởng dài hạn của VRE.

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF chúng tôi cho rằngmức giá hợp lý đối với cổ phiếu VRE là 39.500 VNĐ/CP, tiếp tục duy trì khuyếnnghị: mua đối với cổ phiếu VRE, mức tăng trưởng là 45% so với giá đóng cửangày 01/09/2020.