MBS: Khuyến nghị mua GAS với mức giá mục tiêu 92.700 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Dầu khí

Chúng tôi dự báo, sản lượng khí cả năm sẽ đạt mức 9,8-10 tỷ m3, doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 79.282 tỷ và 12.408 tỷ, tăng 24% và 25% so với năm 2020.

Định giá cổ phiếu ở mức 92.700 đồng/CP, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu GAS ở mức thấp điểm hiện tại cho tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.