MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu OCB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Chúng tôi định giá OCB trên cơ sở trung bình của phương pháp Thu nhập thặng dư và so sánh P/B fwd. Khuyến nghị của chúng tôi dựa trên cơ sở tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của OCB đạt mức 33,5% trong giai đoạn 2023-2024, cao hơn các NHTM cùng quy mô.

Đồng thời, chất lượng tài sản tốt hơn khi nợ xấu được dự báo giảm về mức 3,0% cuối năm 2023 và 2,7% cuối năm 2024.

Rủi ro đầu tư xuất phát từ việc những ngân hàng có quy mô nhỏ như OCB sẽ phải giảm lãi suất nhằm cạnh tranh tăng trưởng tín dụng khi nhu cầu tín dụng toàn thị trường đang khá yếu có thể khiến NIM không đạt được mức dự báo của chúng tôi.