MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu SZC cho mục tiêu trung và dài hạn

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bất động sản

Cơ sở đưa ra dự báo trên là: 1)Kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng 70% so với cùng kỳ; 2)Quỹ đất sạch sẵn sàng kinh doanh còn rất lớn và tiếp tục tăng thêm trong năm khi công ty tích cực đẩy nhanh quá trình đền bù giải tỏa; 3) Chi phí giải phóng mặt bằng tăng mạnh trong năm 2020 do quy định giá đất của nhà nước khiến cho giá thành đất cho thuê sẽ tang lên trong những năm tới.

Mặc dù vậy, chúng tôi duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu SZC cho mục tiêu trung và dài hạn.