KIS: Khuyến nghị trung lập dành cho NT2

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Điện

Với giả định chưa có sự kiện hay dự án nào có tác động tích cực đến nền tảng kinh doanh của NT2 trong tương lai gần, cũng như vào năm 2020 và kỳ vọng rằng công ty sẽ trả cổ tức liên tục ở mức 2.500 đồng, chúng tôi sử dụng phương pháp DDM định giá cổ phiếu NT2 ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2020.

Tổng suất sinh lợi bình quân là 1%, bao gồm 10% suất sinh lợi từ việc trả cổ tức tiền mặt 2.500 đồng trong quý IV/2019. Vì vậy, chúng tôi duy trì khuyến nghị trung lập đối với NT2.