KIS: Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu VGC

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Vật liệu xây dựng

Sử dụng phương pháp tổng từng phần, chúng tôi định giá cổ phiếu VGC ở mức 22.600 đồng vào cuối năm 2020. Bao gồm cổ tức tiền mặt 1.000 đồng trên mỗi cổ phiếu, tổng lợi nhuận dự kiến là 23.8% theo giá thị trường hiện tại là 19.050 đồng. Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với VGC.