KIS: Khuyến nghị mua cổ phiếu PC1

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Điện

Chúng tôi tin rằng sự sụt giảm giá hiện tại là phản ứng thái quá do kết quả thất vọng quý IV/2019. Ngoài ra, triển vọng dài hạn của PCC1 rất hấp dẫn dựa trên sự tăng trưởng mảng sản xuất điện giúp cải thiện chất lượng lợi nhuận.

Nhờ hoạt động của 3 nhà máy điện mới và dự án Thanh Xuân, PCC1 sẽ có kết quả kinh doanh 2020 tích cực. Sử dụng phương pháp Tổng từng phần, chúng tôi định giá cổ phiếu PC1 ở mức 23.100 đồng vào cuối năm 2020, tổng lợi nhuận dự kiến là 54%. Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu PC1.