KIS: Duy trì mua KDH với giá mục tiêu được nâng lên 37.500 đồng.

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Bất động sản

Chúng tôi nâng RNAV của KDH do tăng tổng giá trị bán hàng dự kiến của dự án nhà phố mới Amena và Clarita và sự đóng góp của Khu công nghiệp Le Minh Xuan.

Chúng tôi cũng giảm chi phí vốn chủ sở hữu (COE) và WACC theo xu hướng giảm của lãi suất phi rủi ro dựa trên trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.