BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho VEA và DRC

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ô tô

Chúng tôi ưa thích VEA và DRC vì (1) Triển phục phục hồi kết quả kinh doanh mạnh mẽ; (2) Nền tảng cơ bản vững chắc; (3) Chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn; và (4) Câu chuyện niêm yết trên HNX của VEA, và chi phí khấu hao giảm mạnh đảm bảo cho sự phục hồi hậu khủng hoảng của DRC trong giai đoạn bình thường mới tiếp theo.