BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho QNS với giá mục tiêu 64.200 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Mía đường

Trên cơ sở dự báo tích cực cho năm 2022, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với QNS với giá mục tiêu 64.200 đồng/cp.