BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu GDT

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Gỗ

Dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của chúng tôi cho GDT đạt 604,2 tỷ đồng (tăng trưởng 15,4% so với năm trước) và 126,2 tỷ đồng (tăng trưởng 12,3%). Chúng tôi sẽ xem xét lại dự báo kết quả kinh doanh và giá mục tiêu sau khi công ty công bố báo cáo tài chính quý II/2021.

GDT vẫn là một trong những top pick của BVSC cho các theme đầu tư: (1) Triển vọng xuất tăng trưởng tốt và triển khai vaccine trên toàn cầu; và (2) Rổ cổ phiếu cơ bản tốt (Bảng cân đối kế toán và dòng tiền mạnh; chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn và nhất quán, cùng với Ban lãnh đạo tâm huyết).

Ở mức giá hiện tại là 55.300 đồng/ cp, GDT đang giao dịch tại P/E năm 2021 và năm 2022 là 8,1x và 7,2x. Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM.