BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu CTG với giá mục tiêu 33.800 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Trong giai đoạn từ 2018-2021, CTG tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân là 39%, ROE tăng từ mức 8% lên 15,7%.

Trong năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như việc Vietinbank đẩy mạnh hoạt động trích lập dự phòng đã làm giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhưng điều này tạo ra bộ đệm và nhiều khả năng sẽ làm cho CTG tăng trưởng mạnh trong năm 2022. Ước tính mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cho năm 2022 là 43%.

Do đó chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với CTG với mức giá mục tiêu là 33.800 đồng/CP (tiềm năng tăng giá là 17,8% so với mức giá đóng của ngày 01/8/2022 là 28.700 đồng/CP).