BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu ACB

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Giá cổ phiếu ACB đã tăng trưởng mạnh mẽ 19,2% từ đầu năm đến nay, hiện sát với giá mục tiêu của chúng tôi là 34.328 đồng/CP. Chúng tôi sẽ cập nhật về dự báo kết quả kinh doanh và giá mục tiêu trong báo cáo tới đây.