ACBS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu FRT

Nguồn : ACBS- CTCK ACB

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Đáng chú ý, trong tháng 10, doanh thu thuần tăng 3% trong khi lợi nhuận sau thuế bất ngờ giảm 83,8%.

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của FRT trong 2019 lần lượt là 17.127 tỷ đồng (tăng 12% so với năm ngoái) và 298 tỷ đồng (giảm 14,3%). Dự phóng tăng trưởng cho 2020 tương ứng là 11,2% và giảm 6%. Kết hợp phương pháp DCF và P/E, giá mục tiêu của chúng tôi cho cổ phiếu là 29.898 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị nắm giữ FRT.