ACBS: Khuyến nghị mua VRE với giá mục tiêu 39.238 đồng/CP

Nguồn : ACBS- CTCK ACB

Ngành : Bất động sản

Chúng tôi dự phóng năm 2020 sẽ tăng trưởng hai chữ số với doanh thu ước đạt 10.948 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.141 tỷ đồng, chủ yếu nhờ 13 Trung tâm thương mại mở mới năm 2019 hoạt động và 12 Trung tâm thương mại mở mới vào năm 2020.

Do giá cổ phiếu giảm 10% kể từ báo cáo cập nhật vào tháng 8/2019 nên chúng tôi thay đổi khuyến nghị từ Giữ sang mua với giá mục tiêu năm 2020 là 39.238 đồng/CP, sử dụng kết hợp phương pháp CKDT, P/B và EV/EBITDA