Năm 2022 sẽ huy động 35 tỷ kWh năng lượng tái tạo

Tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc, bao gồm cả sản lượng điện mặt trời mái nhà năm 2022 là 275,505 tỷ kWh.
Năm 2022 sẽ huy động 35 tỷ kWh năng lượng tái tạo

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2022 của Bộ Công thương, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc, bao gồm cả sản lượng điện mặt trời mái nhà năm 2022 là 275,505 tỷ kWh. Trong đó mùa khô là 133,622 tỷ kWh và mùa mưa là 141,883 tỷ kWh.

Thông số đầu vào cơ bản để lập Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2022 được Bộ Công thương phê duyệt như sau:

STT

Thông số đầu vào

Giá trị

1

Dự kiến điện thương phẩm toàn quốc năm 2022

241,8 tỷ kWh

2

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022

6-6,5%

3

Tần suất thủy văn

65%

4

Khối lượng khí bao tiêu tại Đông Nam Bộ cho sản xuất điện (theo Văn bản số 1024/DKT ngày 30/12/2021 của Vụ Dầu khí và Than)

4,237 tỷ m3

5

Khối lượng khí bao tiêu tại Tây Nam Bộ cho sản xuất điện (theo Văn bản số 1024/DKT ngày 30/12/2021 của Vụ Dầu khí và Than)

1,18 tỷ m3

Với sản lượng điện được phê duyệt nói trên, cơ cấu sản xuất điện theo các loại nguồn điện cũng được dự kiến theo bảng dưới đây (đơn vị: triệu kWh)

TT

Công nghệ phát điện

Mùa khô 2022

Cả năm 2022

1

Thuỷ điện

31.460

82.475

2

Nhiệt điện than

65.847

124.624

3

Nhiệt điện tuabin khí

15.497

29.678

4

Nhiệt điện dầu

0

0


Dầu FO

0

0


Dầu DO

0

0

5

Nhập khẩu Trung Quốc

380

380

6

Nhập khẩu Lào

831

1902

7

Năng lượng tái tạo

19.189

35.617

8

Nguồn khác

418

830


Tổng nguồn hệ thống điện quốc gia

133.622

275.505

Bảng dưới đây cũng thể hiện cơ cấu huy động nguồn điện được huy động trong năm 2021 theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực vào ngày 28/12/2021.

TT

Cơ cấu nguồn điện

KH năm 2021

Ước cả năm 2021

1

Tổng thuỷ điện

76.577

77.732

2

Nhiệt điện than

125.820

118.342

3

Nhiệt điện khí

34.708

27.169

4

Nhiệt điện dầu

0

2

5

Nhập khẩu:

1.104

1.420


-Trung Quốc

0

0


- Lào

1.104

1.420

6

Năng lượng tái tạo

23.363

29.904


+ Gió

3.217

3.448


+ Mặt trời

19.631

26.122


a. ĐMT trang trại

15.336

14.746


b. ĐMTMN bán lên lưới

4.295

11.376


+ Sinh khối

516

334

7

Nguồn khác

838

802


Tổng Sản lượng

262.410

255.371

Thanh Hương
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục