Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND cấp tỉnh

Văn phòng này là cơ quan tương đương cấp sở, sẽ do HĐND cấp tỉnh quyết định thành lập sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội.
Phiên họp sáng 18/9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp sáng 18/9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục phiên họp thứ 48, sáng 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh.

Sau khi thảo luận, 100% các vị có mặt đã đồng ý thông qua nghị quyết trên.

Nghị quyết này quy định việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND ở 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh và Văn phòng UBND cấp tỉnh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, Văn phòng này là cơ quan tương đương cấp sở, sẽ do HĐND cấp tỉnh quyết định thành lập sau khi thống nhất với Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Về cơ cấu, tổ chức, Văn phòng có Chánh Văn phòng và có không quá 3 Phó chánh Văn phòng. Sau khi thống nhất với Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND cấp tỉnh quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thi đua khen thưởng, kỷ luật Chánh Văn phòng và Phó chánh Văn phòng.

Nghị quyết cũng quy định Văn phòng có 3 phòng “cứng” là Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Công tác HĐND, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Thường trực HĐND cấp tỉnh sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội có thể quyết định thành lập thêm 1 phòng.

Biên chế Văn phòng do địa phương quyết định, bố trí trên cơ sở vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo tổng biên chế không vượt quá số lượng hiện nay.

Kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội vẫn do Văn phòng Quốc hội đảm bảo, còn kinh phí hoạt động của HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND nằm trong kinh phí của địa phương. Chánh Văn phòng là chủ tài khoản của 2 nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương.

Theo yêu cầu tại nghị quyết, đối với các địa phương thực hiện thí điểm, việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, Văn phòng UBND cấp tỉnh phải hoàn thành để bảo đảm các cơ quan này bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/ 2021, các địa phương khác phải hoàn thành chậm nhất là ngày 30/ 6 /2021.

Nguyễn Lê
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục