HDB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (25%)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ tặng cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM. Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phiếu x 25% = 308,5 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận phần nguyên là 308 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu còn lại sẽ tặng cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM.

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (địa chỉ: Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục