DFC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

CTCP Xích Líp Đông Anh (DFC – UPCoM)
DFC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Thời gian diễn ra Đại hội: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục