TL1535299: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TL1535299

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.750 đồng

- Ngày thanh toán: 29/07/2021

Tin cùng chuyên mục