TID: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2021

- Lý do mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày thanh toán: 30/08/2021.

- Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức (vào các ngày làm việc trong tuần) tại Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa bắt đầu từ ngày 30/08/2021. Bộ phận tiếp nhận thông tin của cổ đông và hướng dẫn làm thủ tục nhận cổ tức:

* Chị Ngọc Hân - VP HĐQT, số điện thoại: 098 3240186

* Chị Như Huỳnh - Phòng Kế toán, số điện thoại: 091 3661120

Tin cùng chuyên mục