Thời gian HĐQT nhiệm kỳ mới phải họp buổi đầu tiên

(ĐTCK) Sau khi Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu tại Đại hội đồng cổ đông, thì lúc nào phải họp buổi họp đầu tiên? Khi nào bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát?
Thời gian HĐQT nhiệm kỳ mới phải họp buổi đầu tiên

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Chuyên viên Tư vấn Quản trị doanh nghiệp, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS):

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 - Cuộc họp HĐQT: “Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó.

Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất, hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu, hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau, thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 1 người trong số họ triệu tập họp HĐQT”.

Như vậy, Chủ tịch HĐQT sẽ do các thành viên HĐQT bầu trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó (tính từ ngày có hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới).

Luật Doanh nghiệp không có quy định về việc Trưởng Ban kiểm soát phải được bầu trong thời hạn bao lâu kể từ ngày kết thúc bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, tuy nhiên, Điều lệ Công ty nên quy định thời hạn bầu Trưởng Ban kiểm soát cùng với thời hạn bầu Chủ tịch HĐQT, để Ban kiểm soát có thể nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức, thực hiện nhiệm vụ giám sát khi HĐQT nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,273.66 -1.62 -0.13% 0 tỷ
HNX 301.19 0.0 0.0% 0 tỷ
UPCOM 92.85 -0.22 -0.24% 0 tỷ