TD1424093: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1424093

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.800 đồng

- Ngày thanh toán: 31/08/2021

Tin cùng chuyên mục