Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) lại họp ĐHCĐ bất thường để sửa đổi, bổ sung Điều lệ

(ĐTCK) Dự kiến ngày 29/10 tới đây, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR - HOSE) sẽ họp ĐHCĐ bất thường, sửa đổi bổ sung Điều lệ và thông qua một số quy chế.
Ảnh Internet Ảnh Internet

GVR vừa ra Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường, dự kiến họp ngày 29/10/2021 theo hình thức trực tuyến. Cổ đông tham dự sẽ đăng nhập bằng tài khoản ghi trên Thư mời họp.

Chương trình ĐHCĐ có các mục biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua một số quy chế như Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Đồng thời, Chương trình ĐHCĐ cũng có mục bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa thấy GVR công bố dự thảo mới của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn.

GVR cũng đưa ra một số tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như thành viên HĐQT cần phải: chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước hay Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên chuyên trách.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2021, GVR thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ phiếu tán thành đạt 100%.

Báo Đầu tư Chứng khoán đã có bài phản ánh về việc, theo điều lệ mới được sửa đổi, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 0,1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 1 ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, kiến nghị nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, Điều lệ mới cũng bỏ quy định về thời hạn nắm giữ cổ phần liên tục ít nhất trong 6 tháng.

Trước đó, tỷ lệ này là 5% - tương ứng với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, Điều lệ mới cũng nâng số thành viên Hội đồng quản trị từ 7 người (theo quy định cũ) lên 9 người, trong đó 1/3 tổng số thành viên phải là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty có quyền quy định một tỷ lệ khác về quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhỏ hơn tỷ lệ 5% quy định trong Luật. Tuy nhiên, 0,1% là tỷ lệ khác biệt, mà hầu như chưa doanh nghiệp cổ phần nào ở Việt Nam áp dụng.

GVR vốn là doanh nghiệp nhà nước lớn với vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng và đang nắm giữ nhiều khu đất có thể chuyển đổi mục đích sử dụng.

Hiện công ty đang hoạt động ở 5 lĩnh vực chính là Trồng, khai thác chế biến mủ cao su; Chế biến gỗ; Sản phẩm công nghiệp cao su; Đầu tư kinh doanh khu công nghiệp; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục