Quảng Bình: Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm nếu không đạt chỉ tiêu đấu thầu qua mạng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh, các chủ đầu tư về việc đẩy mạnh triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng.
Việc áp dụng đấu thầu qua mạng sẽ giúp hạn chế những sai sót, tiêu cực trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư công. Việc áp dụng đấu thầu qua mạng sẽ giúp hạn chế những sai sót, tiêu cực trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư công.

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, thực hiện chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và Quyết định số 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 về việc ban hành kế hoạch kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; và công văn số 1231/UBND-TH ngày 25/7/2019 về việc thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng.

Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa qua, trong 10 tháng đầu năm 2019, tỉnh Quảng Bình chỉ có 12,8% số lượng gói thầu và 7,2% giá trị gói thầu được đấu thầu qua mạng, đứng thứ 45 trong các tỉnh thành trên cả nước đã triển khai việc áp dụng đấu thầu qua mạng.

Để đảm bảo mục tiêu đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 về nhiệm vụ giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cũng như các chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật yêu cầu các sở ngành, địa phương, các ban quản lý dự án đầu tư thuộc tỉnh, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng.

Theo đó, trong thời gian cuối năm, các đơn vị liên quan phải khẩn trương thực hiện tối đa các gói thầu đủ điều kiện áp dụng đấu thầu qua mạng, tuân thủ chỉ tiêu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Với các đơn vị không thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đấu thầu qua mạng theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với việc không hoàn thành.

UBND tỉnh Quảng Bình đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai đấu thầu qua mạng trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình trước ngày 31/12/2019.

Ngọc Tân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục