HCMB15313: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB15313

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 8.050 đồng

- Ngày thanh toán: 14/10/2020

Tin cùng chuyên mục