DWS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 và trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Mã chứng khoán: DWS

Mã ISIN: VN000000DWS4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 và trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

a) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 29/11/2021 đến ngày 15/12/2021

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (số 01, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

b) Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/12/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (Địa chỉ: số 01, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); bắt đầu từ ngày 10/12/2021 (vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ làm việc) và xuất trình CMND/CCCD.

Tin cùng chuyên mục