CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 28/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục