CRE: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE - HOSE)
CRE: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Nội dung cụ thể:

1. Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được Công ty hủy và kết thúc đợt phát hành.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: 82 : 10 x 01 = 8,2. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 08 cổ phiếu mới. Trường hợp này, 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tại văn phòng của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, địa chỉ 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã quyền mua: MIRCRE211

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRCRE2111 (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 22/09/2021; ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 18/10/2021)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 91.199.810 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:95 (100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền, 100 quyền được mua 95 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận 82 quyền mua, số cổ phiếu mới được mua tương ứng với số quyền mua được nhận được tính như sau: 82 : 100 x 95 = 77,9 cổ phiếu mới. Trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua 77 cổ phiếu mới; 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác phù hợp với quy định. - Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 08/10/2021

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba)

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 13/10/2021

+ Số cổ phiếu lẻ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho nhà đầu tư khác sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại văn phòng của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, địa chỉ 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

+ Số TK: 26810000523748

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà

Tin cùng chuyên mục