C4G: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (6%)

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (C4G - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 6% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 694 cổ phần C4G. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phần để trả cổ tức năm 2020 mà cổ đông A nhận được là 694 x 6% = 41,64 cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được sẽ là 41 cổ phần. Trong trường hợp này 0,64 cổ phần lẻ sẽ được Công ty hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty vào các ngày trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân. Trường hợp ủy quyền nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

Tin cùng chuyên mục