BVDB19081: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB19081

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 4.500 đồng

- Ngày thanh toán: 15/11/2021

Tin cùng chuyên mục