BVBS18231: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu năm 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS18231

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 (một) trái phiếu được nhận 5.900 đồng

- Ngày thanh toán: 25/10/2021

Tin cùng chuyên mục