BVBS18196: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2022

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS18196

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2022

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.600 đồng

- Ngày thanh toán: 15/08/2022

Tin cùng chuyên mục