ACC: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (5%)

CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (ACC - HOSE)
ACC: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (5%)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/09/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC vào các ngày làm việc kể từ ngày 24/09/2021. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Căn cước Công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hoặc cổ tức sẽ được chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản được đăng trên website: www.becamexacc.com.vn.

Tin cùng chuyên mục