VXB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Mã chứng khoán: VXB

Mã ISIN: VN000000VXB0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2022

Lý do mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông.

Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở TCPH, số: 207D Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ của công ty.

Tin cùng chuyên mục