VietinBank thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

2. Thời gian: từ 07h00’ Thứ Bảy - ngày 23 tháng 5 năm 2020.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 3 năm 2020.

4. Nội dung Đại hội:

-   Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020;

-  Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020;

-  Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

-  Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;

-  Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank;

-  Tờ trình công tác nhân sự VietinBank;

-   Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

5. Tài liệu họp Đại hội: Giấy mời đã được gửi cho Quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký. Giấy uỷ quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Chương trình Đại hội dự kiến được đăng tải tại website http://investor.vietinbank.vn - “Sự kiện” - “Đại hội đồng cổ đông” - “2020” - “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”. Đồng thời, Quý cổ đông truy cập website theo đường dẫn nêu trên để nhận tài liệu Đại hội.

6.  Đăng ký dự họp Đại hội:

 Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 10h30’ ngày 20/5/2020 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

      Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT VietinBank

      Địa chỉ: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

      Email: investor@vietinbank.vn

7. Uỷ quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã đăng tải trên website của VietinBank: http://investor.vietinbank.vn. Văn bản uỷ quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, VietinBank triển khai đầy đủ các biện pháp theo đúng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp, ngành về phòng, chống dịch; VietinBank khuyến nghị các cổ đông là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người đang có các triệu chứng sốt, ho, khó thở ủy quyền cho người khác đủ điều kiện sức khỏe tham dự họp Đại hội.

8. Một số thông tin khác:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến VietinBank chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông; số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ; nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp và lý do đưa ra kiến nghị.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội theo số máy: 024.39413622 hoặc gửi Email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn.

Trân trọng.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục