VGS: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE

- Mã chứng khoán: VGS

- Mã ISIN: VN000000VGS9

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HNX

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021

- Lý do mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 11,12 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: Tại tầng 2 phòng họp Công ty, khu CN Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nội dung lấy ý kiến:Thông qua đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán năm 2019 trong giao dịch nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã chứng khoán VGS) của ông Lê Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty dẫn đến ông Lê Minh Hải và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VP PIPE mà không phải thực hiện chào mua công khai

Tin cùng chuyên mục