TVA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì

Mã chứng khoán: TVA

Mã ISIN: VN000000TVA0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/01/2022 đến ngày 27/01/2022

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tin cùng chuyên mục