Công ty cổ phần Traphaco thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với thông tin tổ chức như sau:

1.       Thời gian:                     8h00 ngày 26 tháng 3 năm 2020

2.       Địa điểm:                      Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt

                                                Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

3.       Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

3.1.Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;

3.2.Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;

3.3.Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Báo cáo Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

3.4.Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;

3.5.Báo cáo về hợp đồng với Công ty CP công nghệ cao Traphaco; Công ty TNHH Traphaco    Hưng Yên;

3.6.Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

4.      Đăng ký tham dự Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

-  Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Traphaco:

·          Điện thoại: (84.24) 3 7341797   Fax: (84.24) 36814910       Email: info@traphaco.com.vn

·          Người liên hệ: Nguyễn Thị Minh - Điện thoại: 0936.900.676

- Yêu cầu: Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (nếu có), ý kiến cổ đông (theo quy định của Điều lệ, nếu có) gửi về địa chỉ trên trước 10h00 ngày 23/3/2020.

-  Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

5. Ứng cử/Đề cử

Cổ đông ứng cử/đề cử theo Quy định tại Điều lệ Công ty (Quy chế ứng cử/đề cử).

 
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                                          Ths. Vũ Thị Thuận
Ý kiến phản hồi

Tin cùng chuyên mục