STU: Ngày GDKHQ Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 và đại hội nhiệm kỳ II


CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và đại hội nhiệm kỳ II

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây – Trụ sở Số 2 Phùng Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thảo luận thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ I năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch nhiệm kỳ II năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính đã kiểm toán năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, chia cổ tức và trích lập các quỹ;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2018);

+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II;

+ Thảo luận thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục