STT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Mã chứng khoán: STT

Mã ISIN: VN000000STT6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: 31/12/2021

- Địa điểm thực hiện dự kiến: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty STT quy định tại điều lệ công ty.

Tin cùng chuyên mục