SGO: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/04/2016

- Lý do và mục  đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5, Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung hop:
+  Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+  Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+  Thông qua các tờ trình;
+  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Tin cùng chuyên mục