QNC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

- Mã chứng khoán: QNC

- Mã ISIN: VN000000QNC9

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/11/2021 đến ngày 30/11/2021 (thời gian cụ thể sẽ được Công ty công bố trên Website:qncc.vn)

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua nội dung dừng thực hiện (Tờ trình số 693/TTr-QNC ngày 19/05/2021) về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, lý do để xây dựng lại cho phù hợp với yêu cầu và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021;+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục