PVG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

Mã chứng khoán: PVG

Mã ISIN: VN000000PVG5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2022

Ngày giao dịch cuối cùng: 20/01/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:15/02/2022

- Địa điểm thực hiện:Công ty sẽ thông báo sau- Nội dung họp:Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm/bầu Kiểm soát viên

Tin cùng chuyên mục